Λίστες Αναμονής Χειρουργείων

Το Νοσοκομείο μας εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/30.12.2016) υπουργικής απόφασης και της υπ’ αριθ. Α3α/οικ.4121/19.01.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας αναρτά τις Λίστες Χειρουργείων του ανά κλινική/τμήμα. Αναρτάται επίσης ξεχωριστή Λίστα για τα Χειρουργεία της Βραχείας Νοσηλείας.

Οι λίστες ανανεώνονται καθημερινά αφού ληφθούν υπόψη και τα εκτελεσθέντα χειρουργεία.

Σας ενημερώνουμε ότι η μεγάλη προσέλευση των ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία μας και το γεγονός ότι το Νοσοκομείο μας εφημερεύει ανά 4 ημέρες είναι οι λόγοι δημιουργίας μακράς λίστας χειρουργείων καθώς και αδυναμίας μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και ασφαλούς καταχώρησης Ημερομηνίας Εγχείρησης σε πλήθος περιστατικών.

Τα περιστατικά που προγραμματίστηκαν να χειρουργηθούν την επόμενη εβδομάδα δεν συμπεριλαμβάνονται στη Λίστα Χειρουργείου. Οι ασθενείς έχουν ενημερωθεί σχετικά τηλεφωνικώς.

Τα διενεργηθέντα επείγοντα χειρουργεία θα αναρτώνται ανά 15ήμερο στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας.

Παρατίθεται ο πίνακας κατηγοριοποίησης περιστατικών:

Κατηγορία Περιστατικού Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
Κ1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
Κ2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
Κ3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
Κ4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12 -24 εβδομάδες
Κ5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνωΟι λίστες αφορούν σε χειρουργεία που είναι σε αναμονή και είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα ημερομηνία διάγνωσης, κατά κλινική. Για λόγους ιστορικότητας παρατίθενται και κατά ημερομηνία δημοσίευσης.

Οι λίστες των Χειρουργείων επικαιροποιήθηκαν το 2020, παρακαλούμε αν δεν βρίσκετε τον αριθμό μητρώου σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια κλινική του Νοσοκομείου.

2024-07-22